Bài tập Cấu trúc điều kiện trong C++

 • Bài 1: Nhập vào 2 số. In ra màn hình số lớn .
 • Bài 2: Nhập vào 3 số. In ra màn hình số bé nhất.
 • Bài 3: Nhập vào 2 số. Kiểm tra xem 2 số có cùng dấu hay không?
 • Bài 4: Nhập vào 1 số. Kiểm tra xem số đó chẵn hay lẻ?
 • Bài 5: Nhập vào độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Kiểm tra đó có phải tam giác vuông không?
 • Bài 6: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất.
 • Bài 7: Viết chương trình giải phương trình bậc hai.
 • Bài 8: Nhập vào điểm của 1 học sinh. In ra màn hình học lực của học sinh đó.
 • Bài 9: Nhập vào năm. Kiểm tra xem đó có phải năm nhuận hay không.
 • Bài 10: Viết chương trình dịch các ngày trong tuần từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 • Bài 11: Nhập vào số x. Tính giá trị hàm số
 • Bài 12: Nhập 3 số a, b, c bất kì. Hãy kiểm tra xem đó có thể là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác được không?
 • Bài 13: Viết chương trình nhập chiều cao và cân nặng của hai bạn An và Bình. In ra màn hình kết quả so sánh chiều cao và cân nặng của hai bạn.
 • Bài 14: Nhập vào 1 số. Kiểm tra đó có phải số chính phương hay không?
 • Bài 15: Nhập vào 1 số. Kiểm tra đó có phải số nguyên tố hay không?
 • Bài 16: Nhập vào tháng của một năm. Cho biết tháng thuộc quý mấy trong năm?
 • Bài 17: Nhập vào 5 số. Chỉ được dùng tối đa 2 biến, hãy in ra màn hình số lớn nhất.