Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 5

Đề bài: Nhập vào độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Kiểm tra đó có phải tam giác vuông không?

Lời giải

sửa
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  float a, b, c;

  cout << "Nhap do dai ba canh tam giac: ";
  cin >> a >> b >> c;

  if (a*a == b*b + c*c || b*b == c*c + a*a || c*c == a*a + b*b)
    cout << "Day la 1 tam giac vuong!";
  else cout << "Day khong phai 1 tam giac vuong!";

  return 0;
}