Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 11

Đề bài: Nhập vào số x. Tính giá trị hàm số

Lời giải

sửa
int main () {
  float x;

  cout << "Nhap x: ";
  cin >> x;

  if (x > 0) cout << "Gia tri cua ham so la: " << 3*x;
  else if (x == 0) cout << "Gia tri cua ham so la: " << 3*x + 1;
  else cout << "Gia tri cua ham so la: " << 3*x + 2;

  return 0;
}

Xem thêm

sửa