Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 12

Đề bài:

Lời giảiSửa đổi