Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 13

Đề bài: Nhập số tuổi của A và B, sau đó so sánh xem ai cao hơn.

Lời giải 1

sửa
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main ()
{
double a, b;
cout<<"Nhap chieu cao cua A(cm) ";
cin>>a;
cout<<"Nhap chieu cao cua B(cm) ";
cin>>b;
if (a>b)
cout<<"A cao hon B va cao hon "<<a/b;
else
cout<<"B cao hon A va cao hon "<<b/a;
return 0;
}