Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 2

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 3 số. In ra màn hình số bé nhất.

Lời giải 1

sửa
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int a, b, c, min;

  cout << "Nhap ba so: ";
  cin >> a >> b >> c;
  min = a;

  if (min > b) min = b;
  if (min > c) min = c;

  cout << "So nho nhat la: ";

  return 0;
}

Xem thêm

sửa
 • Bài 17: Nhập vào 5 số. Chỉ được dùng tối đa 2 biến, hãy in ra màn hình số lớn nhất.