Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 16

Đề bài:

Lời giải

sửa