Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 1

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 2 số. In ra màn hình số lớn nhất.

Lời giải 1

sửa

Lời giải này sử dụng 2 biến. Câu lệnh điều kiện thực hiện in ra luôn giá trị của số lớn nhất.

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int a, b;

  cout << "Nhap hai so: ";
  cin >> a >> b;

  if (a > b) cout << "So lon nhat: " << a;
  else cout << "So lon nhat: " << b;

  return 0;
}

Lời giải 2

sửa

Lời giải này sử dụng 3 biến thay vì 2. Câu lệnh điều kiện đi tìm max, sau đó in ra giá trị của max.

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int a, b, max;

  cout << "Nhap hai so: ";
  cin >> a >> b;

  if (a > b) max = a;
  else max = b;

  cout << "So lon nhat: " << max;

  return 0;
}