Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 17

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 5 số. Chỉ được dùng tối đa 2 biến, hãy in ra màn hình số lớn nhất.

Lời giải

sửa
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int a, max;

  cout << "Nhap so thu 1: "; cin >> a; max = a;
  cout << "Nhap so thu 2: "; cin >> a; if (a > max) max = a;
  cout << "Nhap so thu 3: "; cin >> a; if (a > max) max = a;
  cout << "Nhap so thu 4: "; cin >> a; if (a > max) max = a;
  cout << "Nhap so thu 5: "; cin >> a; if (a > max) max = a;

  cout << "So lon nhat la: " << max;

  return 0;
}

Xem thêm

sửa
 • Bài 2: Nhập vào 3 số. In ra màn hình số bé nhất.