Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 4

Đề bài: Nhập vào 1 số nguyên. Kiểm tra xem số đó chẵn hay lẻ?

Lời giải

sửa
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int a;

  cout << "Nhap so nguyen: ";
  cin >> a;

  if (a % 2 == 0) cout << "La so chan!";
  else cout << "La so le!";

  return 0;
}