Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 8

Đề bài: Nhập vào điểm của 1 học sinh (thang điểm 10). In ra màn hình học lực của học sinh đó.

Lời giải

sửa
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  float diem;

  cout << "Nhap diem: ";
  cin >> diem;

  if (diem >= 8) cout << "Hoc luc Gioi";
  else if (diem >= 6.5) cout << "Hoc luc Kha";
  else if (diem >= 5) cout << "Hoc luc Trung binh";
  else if (diem >= 3.5) cout << "Hoc luc Yeu";
  else cout << "Hoc luc Kem";

  return 0;
}