Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 3

Đề bài: Nhập vào 2 số thực. Kiểm tra xem 2 số cùng dấu hay trái dấu? (Số 0 có thể vừa mang dấu dương, vừa mang dấu âm)

Lời giải

sửa
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  float a, b;

  cout << "Nhap hai so: ";
  cin >> a >> b;

  if (a*b >= 0) cout << "Hai so cung dau!";
  else cout << "Hai so trai dau!";

  return 0;
}