Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 7

Đề bài: Nhập vào hệ số a, b, c của phương trình . In ra nghiệm của phương trình đó.

Lời giải

sửa
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main () {
  float a, b, c, d;

  cout << "Nhap lan luot a, b, c: ";
  cin >> a >> b >> c;
  d = b*b - 4*a*c;

  if (d < 0) {
    cout << "Phuong trinh vo nghiem";
  } else if (d == 0) {
    cout << "Phuong trinh co nghiem: " << -b/(2*a);
  } else {
    cout << "Phuong trinh co nghiem:";
    cout << endl << "x1 = " << (-b-sqrt(d))/(2*a);
    cout << endl << "x2 = " << (-b+sqrt(d))/(2*a);
  }
  return 0;
}