Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 10

Đề bài: Nhập từ bàn phím tên ngày trong tuần bằng tiếng Anh. Xuất ra màn hình tên tiếng Việt của ngày đó.

Lời giải

sửa
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main () {
  string en, vi;

  cout << "Nhap ten ngay bang tieng Anh: ";
  cin >> en;

  
  if (en == "Monday") vi = "Thu Hai";
  else if (en == "Tuesday") vi = "Thu Ba";
  else if (en == "Wednesday") vi = "Thu Tu";
  else if (en == "Thursday") vi = "Thu Nam";
  else if (en == "Friday") vi = "Thu Sau";
  else if (en == "Saturday") vi = "Thu Bay";
  else if (en == "Sunday") vi = "Chu Nhat";
  else vi = "Khong xac dinh";

  cout << "Ten ngay trong tieng Viet: " + vi;

  return 0;
}

Xem thêm

sửa