Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 6

Đề bài: Nhập vào hệ số a, b. In ra màn hình nghiệm của phương trình . (Viết chương trình giải phương trình bậc nhất)

Lời giải

sửa
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  float a, b;

  cout << "Nhap lan luot a, b: ";
  cin >> a >> b;

  if (a == 0 && b == 0) cout << "Phuong trinh vo so nghiem!";
  else if (a == 0 && b != 0) cout << "Phuong trinh vo nghiem!";
  else cout << "Phuong trinh co nghiem: " << -b/a;

  return 0;
}