Bài tập C++/Cấu trúc điều kiện/Bài 9

Đề bài: Nhập vào năm. Kiểm tra xem đó có phải năm nhuận hay không.

Lời giải

sửa
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int year;

  cout << "Nhap nam: ";
  cin >> year;

  if (year % 400 == 0) cout << year << " la nam nhuan!";
  else if (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) cout << year << " la nam nhuan!";
  else cout << year << " khong phai nam nhuan!";

  return 0;
}

Xem thêm

sửa