Bài tập xây dựng hàm trong C++
 1. Viết chương trình tính giá trị của
 2. Xây dựng hàm tính tổng hai số nguyên.
 3. Viết chương trình tính giá trị của
 4. Xây dựng hàm tính giai thừa của một số nguyên.


 1. Xây dựng hàm đếm chữ số của một số nguyên.
 2. Xây dựng hàm kiểm tra tính chẵn lẻ của một số nguyên.
 3. Viết chương trình lựa chọn tính diện tích các hình sau: tam giác, hình chữ nhật, hình tròn. Mỗi hình xây dựng một chương trình con tính diện tích hình đó.
 4. Xây dựng hàm tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
 5. Viết chương trình nhập hai số nguyên M và N. In ra màn hình ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số đó. Xây dựng 2 hàm cho việc trả về 2 giá trị ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.
 6. Xây dựng hàm kiểm tra xem hai số nguyên bất kỳ có phải hai số nguyên tố cùng nhau không.
 7. Viết chương trình thực hiện 4 công việc: tính tổng, hiệu, tích, thương của A và B. Mỗi công việc xây dựng 1 hàm.
 8. Xây dựng một hàm duy nhất chuyển đổi độ F sang độ C hoặc ngược lại.
 9. Xây dựng hàm đệ quy tính số hạng thứ N của dãy Fibonacci:
 10. Xây dựng hàm tính .
 11. Xây dựng hàm in ra màn hình bảng cửu chương thứ N.