Đề bài: Xây dựng hàm đếm chữ số của một số nguyên.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int dem (int a) {
  int dem = 1;
  while (a >= 10) {
    a = a/10;
    dem ++;
  }

  return dem;
}

int main() {
  int number;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> number;
  cout << "So luong chu so: " << dem(number);

  return 0;
}

Chạy chương trình


Bài tập liên quan

 • Lời giải Xây dựng hàm tính giai thừa của một số nguyên.
 • Lời giải Xây dựng hàm đếm chữ số của một số nguyên.
 • Lời giải Xây dựng hàm kiểm tra tính chẵn lẻ của một số nguyên.