Đề bài: Viết chương trình thực hiện 4 công việc: tính tổng, hiệu, tích, thương của A và B. Mỗi công việc xây dựng 1 hàm.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int tong(int a, int b) { return a+b; }
int hieu(int a, int b) { return a-b; }
int tich(int a, int b) { return a*b; }
float thuong(float a, float b) { return a/b; }

int main() {
  int A, B;

  cout << "Nhap A: "; cin >> A;
  cout << "Nhap B: "; cin >> B;
  
  cout << endl << "A + B = " << tong(A, B);
  cout << endl << "A - B = " << hieu(A, B);
  cout << endl << "A * B = " << tich(A, B);
  cout << endl << "A / B = " << thuong(A, B);

  return 0;
}

Chạy chương trình


Bài tập liên quan

 • Lời giải Xây dựng hàm tính tổng hai số nguyên.
 • Lời giải Viết chương trình lựa chọn tính diện tích các hình sau: tam giác, hình chữ nhật, hình tròn. Mỗi hình xây dựng một chương trình con tính diện tích hình đó.
 • Lời giải Xây dựng một hàm duy nhất chuyển đổi độ F sang độ C hoặc ngược lại.