Đề bài: Xây dựng một hàm duy nhất chuyển đổi độ F sang độ C hoặc ngược lại.

Lời giải

Chạy chương trình


Bài tập liên quan

  • Lời giải Viết chương trình thực hiện 4 công việc: tính tổng, hiệu, tích, thương của A và B. Mỗi công việc xây dựng 1 hàm.
  • Lời giải Xây dựng hàm in ra màn hình bảng cửu chương thứ N.