Đề bài: Xây dựng hàm tính .

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int luythua(int x, int y) {
  int luythua = 1;
  for (int i = 1 ; i <= y ; i++)
    luythua = luythua * x;
  return luythua;
}

int main() {
  int X, Y;
  cout << "Nhap X: "; cin >> X;
  cout << "Nhap Y: "; cin >> Y;
  cout << "X^Y = " << luythua(X, Y);

  return 0;
}

Chạy chương trình


Bài tập liên quan

 • Lời giải Xây dựng hàm tính tổng hai số nguyên.
 • Lời giải Xây dựng hàm tính giai thừa của một số nguyên.
 • Lời giải Viết chương trình thực hiện 4 công việc: tính tổng, hiệu, tích, thương của A và B. Mỗi công việc xây dựng 1 hàm.