Đề bài: Viết chương trình lựa chọn tính diện tích các hình sau: tam giác, hình chữ nhật, hình tròn. Mỗi hình xây dựng một chương trình con tính diện tích hình đó.

Lời giải

Chạy chương trình


Bài tập khác về Hàm

  • Lời giải Xây dựng hàm đếm chữ số của một số nguyên.
  • Lời giải Xây dựng hàm kiểm tra tính chẵn lẻ của một số nguyên.
  • Lời giải Viết chương trình nhập hai số nguyên M và N. In ra màn hình ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số đó. Xây dựng 2 hàm cho việc trả về 2 giá trị ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.
  • Lời giải Viết chương trình thực hiện 4 công việc: tính tổng, hiệu, tích, thương của A và B. Mỗi công việc xây dựng 1 hàm.