Đề bài: Xây dựng hàm tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int abs(int a) {
  if (a >= 0) return a;
  else return -a;
}

int main() {
  int number;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> number;
  cout << "Gia tri tuyet doi = " << abs(number);

  return 0;
}

Chạy chương trình


Bài tập liên quan

 • Lời giải Xây dựng hàm tính tổng hai số nguyên.
 • Lời giải Xây dựng hàm tính giai thừa của một số nguyên.
 • Lời giải Xây dựng hàm đếm chữ số của một số nguyên.
 • Lời giải Xây dựng hàm kiểm tra tính chẵn lẻ của một số nguyên.