Đề bài: Viết chương trình tính giai thừa của một số nguyên.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int giaithua(int n) {
  int KQ = 1;
  for (int i = 1 ; i <= n ; i++) KQ = KQ * i;
  return KQ;
}

int main() {
  int N;
  cout << "Nhap so nguyen N: ";
  cin >> N;
  cout << "N giai thua = " << giaithua(N);

  return 0;
}

Chạy chương trình


Bài tập liên quan

 • Lời giải Nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tổng các số từ 1 đến N. (Vòng lặp)