Đề bài: Viết chương trình nhập hai số nguyên M và N. In ra màn hình ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số đó. Xây dựng 2 hàm cho việc trả về 2 giá trị ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.

Lời giải

Chạy chương trình


Bài tập liên quan

  • Lời giải Xây dựng hàm kiểm tra xem hai số nguyên bất kỳ có phải hai số nguyên tố cùng nhau không.
  • Lời giải Xây dựng hàm kiểm tra tính chẵn lẻ của một số nguyên.
  • Lời giải Xây dựng hàm đếm chữ số của một số nguyên.