Đề bài: Xây dựng hàm đệ quy tính số hạng thứ N của dãy Fibonacci:

Lời giải

Chạy chương trình


Bài tập liên quan

  • Lời giải Xây dựng một hàm duy nhất chuyển đổi độ F sang độ C hoặc ngược lại.
  • Lời giải Xây dựng hàm tính  .
  • Lời giải Xây dựng hàm in ra màn hình bảng cửu chương thứ N.