Đề bài: Viết chương trình tính giá trị của

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int f(int x) {
  int KQ = 0;
  for (int i = 1 ; i <= x ; i++) KQ = KQ + i;
  return KQ;
}

int main() {
  int x;
  cout << "Nhap x: ";
  cin >> x;
  cout << "f(x) = " << f(x);

  return 0;
}

Chạy chương trình