Bài tập C++ MẢNG MỘT CHIỀU

Bài tập C++ về mảng một chiều
 1. Lời giải Nhập vào dãy gồm N số nguyên. Xuất ra màn hình dãy vừa nhập.
 2. Lời giải Nhập vào dãy gồm N số nguyên. Đếm số lượng phần tử chẵn và tính tổng các phần tử lẻ.
 3. Lời giải Nhập vào dãy gồm N phần tử. Liệt kê các phần tử âm của dãy.
 4. Lời giải Nhập vào dãy gồm N phần tử. Xuất ra màn hình dãy theo thứ tự đảo ngược.
 5. Lời giải Nhập vào dãy gồm N phần tử và số K. Đếm xem dãy có bao nhiêu phần tử nhỏ hơn K.
 6. Lời giải Nhập vào dãy gồm N số nguyên. In ra các phần tử là ước của phần tử đầu tiên.
 7. Lời giải Nhập vào dãy gồm N số nguyên. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của dãy.
 8. Lời giải Nhập vào dãy gồm N phần tử. Sắp xếp dãy đó thành một dãy tăng dần.
 9. Nhập vào dãy gồm N phần tử và một số nguyên A. Tìm phần tử lớn thứ A trong dãy.
 10. Nhập số nguyên N. Tìm số hạng thứ N của dãy Fibonacci:
 11. Nhập vào dãy gồm N phần tử. Tìm chỉ số của các phần tử có giá trị lớn nhất. (Chỉ số bắt đầu từ 0)
 12. Lời giải Nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 30 độ C được xem là thích hợp cho việc đi chơi. Hãy nhập vào nhiệt độ trung bình của 7 ngày trong tuần và hiển thị lên màn hình xem những thứ ngày nào thích hợp cho việc đi chơi. Nếu không có ngày nào, hiển thị là "Không có", nếu có cả tuần thì hiển thị là "Tất cả".
 13. Nhập vào dãy gồm N phần tử và một số A. Đếm số lần xuất hiện giá trị của A trong dãy.
 14. Nhập vào dãy gồm N phần tử. Tìm những giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong dãy.
 15. Lời giải Nhập vào dãy gồm N phần tử. Tính trung bình cộng của dãy.
 16. Nhập vào dãy gồm N phần tử. Xóa các phần tử âm có trong mảng.
 17. Nhập không dừng một dãy số nguyên cho đến khi đạt 100 phần tử hoặc nhập phải số nguyên âm (không nhận giá trị này). Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số là ước chung của phần tử đầu tiên và cuối cùng.
 18. Nhập vào một dãy gồm N phần tử. Kiểm tra xem đây có phải dãy tăng dần không, nếu có hiện thông báo là "Có", ngược lại là "Không".