Đề bài: Nhập vào dãy gồm N số nguyên. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của dãy đó.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, A[100];
  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) cin >> A[i];

  int min = A[0], max = A[0];
  for (int i = 1 ; i < N ; i++) {
    if (A[i] > max) max = A[i];
    if (A[i] < min) min = A[i];
  }

  cout << "GTLN cua day: " << max << endl;
  cout << "GTNN cua day: " << min << endl;

  return 0;
}
Nhap N: 6
Nhap day: 2 1 3 5 6 4
GTLN cua day: 6
GTNN cua day: 1


Nhap N: 12
Nhap day: 23 18 1 86 0 -25 17 12 44 39 50 71
GTLN cua day: 86
GTNN cua day: -25


Nhap N: 4
Nhap day: -2020 1972 1428 1010
GTLN cua day: 1972
GTNN cua day: -2020