Đề bài: Nhập vào một dãy gồm N số nguyên. In ra các phần tử là ước của phần tử đầu tiên.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, A[100];

  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) cin >> A[i];
  cout << "Cac uoc cua phan tu dau tien: ";
  for (int i = 1 ; i < N ; i++)
    if (A[0] % A[i] == 0) cout << A[i] << " ";

  return 0;
}
Nhap N: 8    
Nhap day: 12 3 5 9 4 2 1 6 
Cac uoc cua phan tu dau tien: 3 4 2 1 6

Nhap N: 12
Nhap day: 100 24 2 51 50 25 12 16 9 10 79 48
Cac uoc cua phan tu dau tien: 2 50 25 10