Đề bài: Nhập vào một dãy gồm N phần tử và số K bất kỳ. Đếm xem trong dãy có bao nhiêu phần tử nhỏ hơn K.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, K, A[100], dem = 0;

  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) cin >> A[i];
  cout << "Nhap K: "; cin >> K;
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) if (A[i] < K) dem++;
  cout << "So phan tu nho hon K: " << dem;

  return 0;
}
Nhap N: 8
Nhap day: 3 1 5 2 6 7 4 5
Nhap K: 5
So phan tu nho hon K: 4

Nhap N: 10
Nhap day: 1 8 7 5 0 1 2 9 10 4
Nhap K: 0
So phan tu nho hon K: 0

Nhap N: 12
Nhap day: -101 38 404 128 362 122 959 -67 -45 100 120 841
Nhap K: 238
So phan tu nho hon K: 8