Đề bài: Nhập vào dãy gồm N số nguyên. Xuất ra màn hình dãy vừa nhập.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, A[100];

  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) cin >> A[i];
  cout << "Day vua nhap: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) cout << A[i] << " ";

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap N: 8
Nhap day: 1 2 3 4 5 6 7 8
Day vua nhap: 1 2 3 4 5 6 7 8


Nhap N: 11
Nhap day: 9 8 4 1 20 14 8 3 6 10 11 
Day vua nhap: 9 8 4 1 20 14 8 3 6 10 11


Nhap N: 5
Nhap day: 1945 1975 1986 2000 2020 
Day vua nhap: 1945 1975 1986 2000 2020

Bài tập liên quan

 • Lời giải Nhập vào dãy gồm N số nguyên. Đếm số lượng phần tử chẵn và tính tổng các phần tử lẻ.
 • Lời giải Nhập vào dãy gồm N phần tử. Liệt kê các phần tử âm của dãy.
 • Lời giải Nhập vào dãy gồm N phần tử. Xuất ra màn hình dãy theo thứ tự đảo ngược.