Đề bài: Nhập vào một dãy gồm N phần tử. Xuất ra màn hình dãy đó theo thứ tự đảo ngược.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, A[100];

  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) cin >> A[i];
  cout << "Day dao nguoc: ";
  for (int i = N - 1 ; i >= 0 ; i--) cout << A[i] << " ";

  return 0;
}
Nhap N: 5
Nhap day: 8 5 1 2 3
Day dao nguoc: 3 2 1 5 8

Nhap N: 8                  
Nhap day: 8 0 5 1 0 0 9 1 
Day dao nguoc: 1 9 0 0 1 5 0 8 

Nhap N: 7
Nhap day: 71 96 -5 146 938 -208 12
Day dao nguoc: 12 -208 938 146 -5 96 71