Đề bài: Nhập vào dãy gồm N số nguyên. Tính trung bình cộng của dãy số đó.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, A[100], tong = 0;
  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day so: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) {
    cin >> A[i];
    tong = tong + A[i];
  }
  cout << "Trung binh cong: " << (float)tong/N;

  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, A[100]; float trungbinh = 0;
  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day so: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) {
    cin >> A[i];
    trungbinh += (float)A[i]/N;
  }
  cout << "Trung binh cong: " << trungbinh;

  return 0;
}

Chương trình chạy