Đề bài: Nhập vào một dãy gồm N số nguyên. Đếm số lượng phần tử chẵn và tính tổng các phần tử lẻ có trong dãy.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, A[100], dem = 0, tong = 0;

  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) {
    cin >> A[i];
    if (A[i] % 2 == 0) dem++;
    else tong = tong + A[i];
  }
  cout << "So luong phan tu chan: " << dem << endl;
  cout << "Tong phan tu le: " << tong << endl;

  return 0;
}
Nhap N: 8
Nhap day: 1 2 3 4 5 6 7 8
So luong phan tu chan: 4
Tong phan tu le: 16


Nhap N: 10
Nhap day: 25 11 14 30 89 76 43 50 68 91 
So luong phan tu chan: 5
Tong phan tu le: 259


Nhap N: 5
Nhap day: 1858 1945 1975 1986 2020
So luong phan tu chan: 3
Tong phan tu le: 3920