Đề bài: Nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 30 độ C được xem là thích hợp cho việc đi chơi. Hãy nhập vào nhiệt độ trung bình của 7 ngày trong tuần và hiển thị lên màn hình xem những thứ ngày nào thích hợp cho việc đi chơi. Nếu không có ngày nào, hiển thị là "Không có", nếu có cả tuần thì hiển thị là "Tất cả".

Lời giải

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  int nhietdo[7], OK = 0;
  string ngay[7] = {"T2","T3","T4","T5","T6","T7","CN"};
  
  cout << "Nhap nhiet do trong tuan: ";
  for (int i = 0 ; i < 7 ; i++) {
    cin >> nhietdo[i];
    if (nhietdo[i] >= 20 && nhietdo[i] <= 30) OK++;
  }
  cout << "Ngay thich hop de di choi: ";
  if (OK == 0) cout << "Khong co";
  else if (OK == 7) cout << "Tat ca";
  else {
    for (int i = 0 ; i < 7 ; i++)
      if (nhietdo[i] >= 20 && nhietdo[i] <= 30) cout << ngay[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Chương trình chạy

Nhap nhiet do trong tuan: 21 23 23 24 26 29 31 
Ngay thich hop de di choi: T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Nhap nhiet do trong tuan: 29 30 31 33 30 29 30 
Ngay thich hop de di choi: T2 T3 T6 T7 CN 

Nhap nhiet do trong tuan: 11 13 12 15 17 16 19 
Ngay thich hop de di choi: Khong co

Nhap nhiet do trong tuan: 20 25 24 21 26 23 22 
Ngay thich hop de di choi: Tat ca