Đề bài: Nhập vào một dãy gồm N phần tử. In ra màn hình các phần tử âm của dãy.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, A[100];

  cout << "Nhap N: "; cin >> N;
  cout << "Nhap day: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++) cin >> A[i];
  cout << "Cac phan tu am cua day: ";
  for (int i = 0 ; i < N ; i++)
    if (A[i] < 0) cout << A[i] << " ";

  return 0;
}
Nhap N: 8
Nhap day: 1 -2 3 -4 5 -6 7 -8
Cac phan tu am cua day: -2 -4 -6 -8

Nhap N: 12
Nhap day: 8 1 -6 0 7 2 11 -9 -8 4 -11 20 
Cac phan tu am cua day: -6 -9 -8 -11 

Nhap N: 9
Nhap day: 2020 -1975 1858 1802 -1010 -1400 938 1945 1930 
Cac phan tu am cua day: -1975 -1010 -1400