Các số nhỏ
Các số nhỏ
Các số nhỏ


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sách này được dịch từ Wikibooks tiếng Bồ Đào Nha. Các tác giả là:

Alustriel, Helder, Jorge Morais, Marcos Antônio Nunes de Moura, PatríciaR

Các người dịch bản tiếng Anh là:

Empire3131, Adrignola, Ashaio

Các người dịch bản tiếng Việt là:

AmieKim