Một vài ví dụ cho số 0
Hình tròn có không cạnh.
Con rắn có không chân.
0:00
Vào lúc nửa đêm, thời gian trên đồng hồ điện tử là không giờ không phút.


Next number... Next number... Next number...