Một vài ví dụ cho số 10
Trò bowling có mười ky!
0123456789
Có thể viết bất kỳ số nào, dù nó lớn đến đâu, chỉ với mười chữ số.
Một xăng-ti-mét được chia làm mười phần bằng nhau, mỗi phần là một mi-li-mét.
Previous number... Previous number... Previous number...