JavaScript (JS) sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập Trình Trang Mạng HTML cơ bản và theo hướng Đối Tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn


Biên soạn

sửa
Quách trung thành . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988