Pascal là ngôn ngữ lập trình cấu trúc bậc cao (High level Structured Programming Language) do Niklaus Wirth thiết kế năm 1968 và xuất bản năm 1970. Một ngôn ngữ lập trình rất dễ dùng để tạo trình ứng dụng dùng các dòng lệnh bằng tiếng Anh.

Mệnh lệnh Pascal

sửa
 1. Cấu trúc trình Pascal  
 2. Khai báo  
 3. Phép toán  
 4. Thư viện  
 5. Kiểu dữ liệu  
 6. Vòng lặp  
 7. Câu lệnh rẽ nhánh  
 8. Mảng  
 9. Tập hợp  
 10. Kiểu tệp  
 11. Hàm và Thủ tục  
 12. Kiểu đối tượng  
 13. Đồ họa  
 14. Danh sách lệnh  
 15. Kinh nghiệm khi code  

Thư viện mả nguồn Pascal

sửa
 1. Ứng dụng vào bài toán  
 2. Thu vien ma nguon

Liên kết

sửa

Biên soạn

sửa
Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988