Ngôn Ngữ lập Trình Trang mạng HTML là Ngôn Ngữ Đánh Dấu Siêu Văn Bản . HTML viết tắt của Hyper Text Markup Language . Ngôn ngữ này dùng để soạn thảo nội dung thông tin của trang mạng nhằm mục đích gởi văn kiện thông tin đến với mọi người sử dụng máy vi tính trên toàn thế giới. Trang mạng có thể soạn thảo bằng cách biên soạn các Thẻ Lệnh trong những Trình Soạn Thảo Văn Bản thường như NotePad hoặc WordPad có sẵn trên Window. Ngoài ra, còn có các Trình chuyên về Thảo Trang Mạng như Frontpage của Microsoft hoặc Dreamweaver của Adobe để soạn thảo trang mạng mà không cần phải biết gì về thẻ lệnh HTML


Biên soạn

sửa
Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988