Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ C

C là một ngôn ngử lập trình tạo ra trìng ứng dụng do Borland sáng chế


Cấu trúc cú pháp

sửa

Cú Pháp

sửa
// Khai Báo Tập_Tin_Mả
#include <Tập_Tin_Mả_Chuẩn_C.h>
#include <Tập_Tin_Mả_Tự_Tạo.h>

// Vào Chương Trình
int main(void)
// Mở Đầu Chương Trình
{
  Lệnh_1
  Lệnh_2
  Lệnh_n
}
// Kết Thúc Chương Trình

Thí Dụ

sửa
 1. include <LiquidCrystal.h>
 2. include <EEPROM.h>
 3. include <DHT.h>
 4. include "LiquidCrystal_I2C.h"
 5. include <Servo.h>
 6. include <BH1750.h>
 7. include <Wire.h>

Servo servo;

 1. define MUA 4
 2. define d 40
 3. define DEN 8
 4. define TUOI 11
 5. define SUONG 10
 6. define QUAT 9
 7. define DISP 3
 8. define BAT HIGH
 9. define TAT LOW

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); const int DHTPIN = 12; const int DHTTYPE = DHT11; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); BH1750 lightMeter; int i = 0, gui = 0; String dataa = ""; char mang[50]; char *token1, *token2;

Mệnh lệnh

sửa
 1. C/Cấu trúc cú pháp
 2. C/Chú thích
 3. C/Chỉ thị
 4. C/Mệnh đề
 5. C/Khai báo dữ liệu
 6. C/Chuỗi ký tự
 7. C/Phép toán
 8. C/Mảng
 9. C/Hàm
 10. /Vòng lặp]]
 11. C/Xét điều kiện
 12. C/Xử lý tập tin
 13. C/Danh sách lệnh
 14. C/Thư viện mã liên kết

Liên kết ngoài

sửa
 1. The syntax of C in Backus-Naur form
 2. Programming in C

Biên soạn

sửa
Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988