VBScript hay Visual Basic Script Edition là một ngôn ngử dùng để lập Trình Trang Mạng HTML do Hảng Microsoft sáng chế để làm cho trang mạng HTML thêm linh động và sống động. Cách thức hoạt động củng gần giống như Ngôn Ngử Lập Trình Cao Cấp Visual Basic của Microsoft

Khi được sử dụng trong trình duyệt, VBScript rất giống chức năng với JavaScript – nó tiến hành mã được ghi trong các tập tin HTML. VBScript có được dử dụng để tạo ra các ứng dụng HTML (có dạng .hta) yêu cầu Internet Explorer 5 hoặc mới hơn. Các nhà phát triển web có thể thích JavaScript cho các trình duyệt khác tốt hơn Internet Explorer. Khi mã nguồn VBScript được chứa trong những tập tin đứng một mình, chúng được có kiểu dữ liệu đặc trưng là .vbs.


  1. Cấu trúc cú pháp
  2. Khai báo
  3. Chuỗi ký tự
  4. Mảng
  5. Phép toán
  6. Vòng lặp
  7. Xét điều kiện
  8. Hàm
  9. Thủ tục
  10. Lệnh VBscript

Biên soạn

sửa
Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988