Tự học JavaScript/Dòng văn bản

Chức năng

sửa

Dòng văn bản được dùng để biểu diển chữ và cách thể hiện chữ trong trang mạng

Cú pháp

sửa

Khai báo dòng chữ

Var Text = "Hello, there"

Ghép thuộc tính dòng chữ

  • bold() - Chữ đậm
  • italic() - Chữ nghiên
  • big() - Chữ to
  • small() - Chữ nhỏ

Hiển thị dòng chữ với thuộc tính

document.write(Text.bold())

Thí dụ

sửa
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var txt = "Hello World!";
document.write("The original string: " + txt);
document.write("<p>Big: " + txt.big() + "</p>");
document.write("<p>Small: " + txt.small() + "</p>");
document.write("<p>Bold: " + txt.bold() + "</p>");
document.write("<p>Italic: " + txt.italics() + "</p>");
document.write("<p>Fixed: " + txt.fixed() + "</p>");
document.write("<p>Strike: " + txt.strike() + "</p>");
document.write("<p>Fontcolor: " + txt.fontcolor("green") + "</p>");
document.write("<p>Fontsize: " + txt.fontsize(6) + "</p>");
document.write("<p>Subscript: " + txt.sub() + "</p>");
document.write("<p>Superscript: " + txt.sup() + "</p>");
document.write("<p>Link: " + txt.link("http://www.w3schools.com") + "</p>");
document.write("<p>Blink: " + txt.blink() + " (does not work in IE, Chrome, Firefox or Safari)</p>");
</script>
</body>
</html>