Tự học JavaScript/Phép toán javascript

Chức năng

sửa

Thuật toán trong Javascript bao gồm những phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia cho đến những thể So Sánh được tóm lược sau

Toán cơ bản

sửa
Phép toán Ký hiệu
Cộng (Addition) +
Trừ (Subtraction) -
Nhân (Multiplication) *
Chia (Division) /
Còn dư (Modulus) %
Tăng Dần (Increment) ++
Giảm Dần (Decrement) --

Toán So Sánh

sửa
Phép toán Ký hiệu
Bằng (Addition) ==
Trừ (Subtraction) ===
Không Bằng (is not equal) !=
Lớn Hơn (is greater than) >
Nhỏ Hơn (is less than) <
Lớn Hơn Hoặc Bằng(is greater than or equal to) >=
Nhỏ Hơn Hoặc Bằng (is less than or equal to) <=