Tự học JavaScript/Lệnh JavaScript

Javascript là một ngôn ngữ lập trình cao cấp có cấu trúc dùng để lập trình trang mạng. Javacript được dùng trong trang mạng bằng cách dùng thẻ lệnh HTML.

Chèn mã lệnh trong trang mạng

sửa
Cú pháp
<script [[Type]]="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>
Tham số
Type - Ngôn gử lập trình trang mạng
Thí Dụ
 <script type="text/javascript">
     document.write("Chào thế giới! Hôm nay là thu 2 " + new Date());
 </script>

Lệnh Javascript và trình duyệt mạng

sửa

Lệnh Javascript còn được dùng trực tiếp trong thanh địa chỉ trang mạng để thực thi một công việc

Cú pháp
Javascript:Lệnh JavaScript
Thí dụ
Mở một cửa sổ của trang mạng Yahoo Javascript:Window.open(http://www.yahoo.com)
Mở một cửa sổ trống Javascript:Window.open()
Mở một cửa sổ trống Javascript:about()