Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Theo ngôn ngữ khác