Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
Ne

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 10
 • Nguyên tử khối: 20,1797
 • Số khối: 20
 • Thuộc tính: khí hiếm, khí trơ
 • Màu sắc: không màu
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 2
 • Nhóm: 8A
 • Nhóm nguyên tố: p
 • Độ âm điện: -
 • Số electron mỗi lớp: 2/8
 • Cấu hình electron: 1s22s22p6
  Viết gọn: [He]2s22p6

 • Trạng thái vật chất: khí
 • Khối lượng riêng: 0,0008999 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: -248,59 oC
 • Nhiệt độ sôi: -246,08 oC
 • Nhiệt dung riêng: 1,03 J/g.K

Đồng vị bền
20Ne, 21Ne, 22Ne
Đồng vị không bền
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne